پروژه ها

پروژه های ساخته شده توسط

مبل فرازنده

پروژه خانوم دکتر فرزاد فر

پروژه خانوم دکتر فرزاد فر

  • ۱ دی۱۳۹۸

این پروژه توسط خانوم دکتر فرزاد فر در پاییز و زمستان ۱۳۹۸ دریافت شد 

دیدن پروژه
۱ دی۱۳۹۸
۱ مرداد ۱۴۰۱
پروژه آقای ماتوری

پروژه آقای ماتوری

  • ۱ مرداد ۱۴۰۱

این پروژه توسط آقای ماتوری در تابستان ۱۴۰۱ دریافت و تحویل داده شد

دیدن پروژه
پروژه لوکسا هوم

پروژه لوکسا هوم

  • ۱ بهمن ۱۴۰۱

این پروژه در زمستان ۱۴۰۱ اجرا و تحویل داده شد

دیدن پروژه
۱ بهمن ۱۴۰۱
۱ بهمن ۱۴۰۱
پروژه مهندس کاظمی

پروژه مهندس کاظمی

  • ۱ بهمن ۱۴۰۱

این پروژه در اسفند ۱۴۰۱ تکمیل و تحویل داده شد.

دیدن پروژه
پروژه آقای حکمتی

پروژه آقای حکمتی

  • ۱ خردادماه ۱۴۰۲

این پروژه در اردیبهشت ۱۴۰۲ سفارش داده شد و در اول خرداد تحویل داده شد

دیدن پروژه
۱ خردادماه ۱۴۰۲
۱ تیرماه ۱۴۰۲
پروژه بزرگ آقای بیرانوند

پروژه بزرگ آقای بیرانوند

  • ۱ تیرماه ۱۴۰۲

این پروژه در اول خرداد سال۱۴۰۲ سفارش داده شد و هنوز پروژه به اتمام نرسیده

دیدن پروژه
پروژه سرکار خانم حاجیان

پروژه سرکار خانم حاجیان

  • ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۲

کاناپه یو کریستوفر گای، در مرداد ماه سفارش داده شد و در شهریورماه تکمیل شد.

دیدن پروژه
۱۵ شهریورماه ۱۴۰۲